Новини

График за повеждане на изпити СФО, Сесия Януари- 2022 г.

График изпити СФО Януари, 2022

ПРОМЯНА В ГРАФИЦИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УДЪЛЖАВАНЕ НА МЕЖДУСРОЧНАТА ВАКАНЦИЯ

VIII клас

Основи на земеделието –практика- 16.02.2022

Основи на растениевъдството- теория- 17.02.2022

Основи на животновъдството- 21.02.2022

Механизация в земеделието- теория- 22.02.2022

 

IX клас

ЗБУТ/ РПП/- 16.02.2022

Технологии в животновъдството- 21.02.2022

Земеделска техника- 22.02.2022

Х клас

Земеделска техника- 22.02.2022

ХI клас

Работа с машинотракторни агрегати- 16.02.2022

Технология на отглеждане на земеделски култури- 17.02.2022

Механизация и автоматизация в животновъдството- 21.02.2022

Земеделска техника- 22.02.2022

ХII клас

Работа с машинотракторни агрегати- 16.02.2022

Автоматизирани системи в земеделието- 21.02.2022

Прибираща земеделска техника- 22.02.2022

 

Всички изпити се провеждат от 14. 00 часа!!!

НОСЕНЕТО НА МАСКИ И СПАЗВАНЕТО НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!

 

 

ВАЖНО!!!

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на
държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:
• удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или
общинско училище, издадено от съответното училище;
• копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.
Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път.
Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане.
Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по
електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате
към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 help@e-gov.bg