Добре дошли!

ПГСС- гр. Куклен е училище с многогодишен опит в професионалното образование в сферата на селското стопанство, с много добри специалисти- преподаватели и добра материално-техническа база.
Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен обучава ученици по следните специалности:

Производител на селскостопанска продукция

Механизация на селското стопанство

Машини и системи с ЦПУ

 

ВАЖНО!!! ЗАПОВЕД ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ по СЕЛСКО СТОПАНСТВО гр.КУКЛЕН                

   ул.”Александър Стамболийски”№46           телефон 03115  24-21 /24-14/

                                    e-mail : pgposs_kuklen@abv.bg

 ============================================================

 

 

ЗАПОВЕД

№ РД-06 4687-88   /26.10.2021 г

 

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО, съгласно Заповед № РД09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, относно организиране на образователния процес във връзка с изпълнение на Заповед № РД01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването;

Заповед № РД-01-904/25.10.2021 г. на д-р Сийка Димчева, директор на РЗИ-Пловдив.

Н А Р Е Ж Д А М

 

І.От 27.10.2021 година да се редува обучението на учениците

ОРЕС-Присъствено както следва:

 

ОРЕС                                          Присъствено

VІІІ  клас  за период от  04.ХІ 2021 до  09.ХІ.2021     27.Х.2021 до  03.ХІ.2021

ІХ  клас за период   от  27.Х.2021 до  03.ХІ.2021       04.ХІ 2021 до  09.ХІ.2021

Ха клас  за период   от  04.ХІ 2021 до  09.ХІ.2021      27.Х.2021 до  03.ХІ.2021

Хб клас за период от  27.Х.2021  до 03.ХІ.2021         04.ХІ 2021 до  09.ХІ.2021

ХІ клас  за период от  04.ХІ 2021 до  09.ХІ.2021        27.Х.2021  до 03.ХІ.2021

ХІІ клас за период  от  27.Х.2021 до 03.ХІ.2021          04.ХІ 2021 до  09.ХІ.2021

 

ІІ.Разписание на часовете по време на обучение в електронна среда съчетано с присъствено обучение

 

 • 8.00-     8.40
 • 9.00-     9.40
 • 9.50-   10.30
 • 10.40- 11.20
 • 11.30- 12.10
 • 12.20- 13.00
 • 13.10- 13.50

 

 

 

 

ІІІ.Да се спазва стриктно

 1. Носенето на лични предпазни средства за лице/защитна маска е задължително

а) за всички ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и за външни за институцията лица, в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли,  учителска стая, .;

б) за всички ученици от 8. – 12. клас и за всички педагогически специалисти в класните стаи и в другите учебни помещения – кабинети, работилници, лаборатории;

в) в училищния двор, когато се смесват ученици от различни паралелки.

 1. Изключения по т. 1 се допускат по време на учебния час и други занимания:

а) в училищния двор за учители и ученици, ако се осъществяват дейности само с ученици от една паралелка и е възможно спазване на разстояние по-голямо  от 1,5 м.;

в) за учениците – когато изпълняват дейности, които е невъзможно или неразумно да се осъществят с лични предпазни средства за лице (напр. четене на глас, устно разказване и изпитване,физически упражнения

3 Училището осигурява време за „почивка“ от задължението за носенето на лични предпазни средства за лице за учениците:

а) извън учебните часове – в училищния двор или в класната стая при широко отворени прозорци (в случаите, в които метеорологичните условия или други обстоятелства не позволяват излизането навън);

б) по време на учебния час, по преценка на учителя и при широко отворени прозорци.

 1. Изключения по т. 1 и т. 3 се допускат за отделни ученици, на които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, е препоръчано да не носят лични предпазни средства за лице.

Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК, поради необходимост от неотложно предприемане на мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 с цел опазване живота и здравето на учениците,педагогическите специалисти и другите служители в училището

Настоящата заповед да се доведе до знание за сведение и изпълнение

Христо Загорчев

Директор на ПГ по СС – Куклен

 

 

 

ВАЖНО!!!

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪНРЕДНИТЕ МЕРКИ ЗA COVID-19!!!

            Уважаеми родители и ученици !

   Във връзка с  преминаване към дистанционна форма на обучение на учениците, моля да ни окажете съдействие за следното:

 1. Да осигурите достъп до интернет и съответно – персонален компютър, лаптоп, таблет и смартфон за вашето дете.
 2. Ученикът трябва да бъде на работното място у дома, ежедневно във времето от 8.30 до 14.30 часа.
 3. Учителите ще работят и ще контролират дистанционния учебен процес.
 4. Учебните процеси ще се провеждат в рамките на седмичното разписание, като учениците ще използват максимално своите учебници, следвайки указанията на учителите. За целта могат да ползват безплатно електронните учебници на издателство „ Педагог 6”за VІІІ, ІХ и Х клас, както и електронни ресурси от „ Уча се”.
 5. Ще следваме учебния материал с обратна връзка от учениците. Ще се проследява ежедневно активността им, начина на изпълнение на поставените задачи и резултатите ще се отразяват в електронния дневник за деня.
 6. Най- важното е да ограничите напускане на домовете си и да спазвате мерките за сигурност и защита.
 7. Осигурете на децата си здравословно хранене, разходки на чист въздух и слънце, проветряване на помещенията, строга лична хигиена,
 8. Поддържайте връзка с учителите чрез съобщения, по телефона или е- mail по всяко време.

Директор: Христо Загорчев

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
 • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
 • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

 

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.